سلام. میخوام wrf-chem اجرا بگیرم روی سرور.

هنگام اجرای real.exe  در پوشه test/em_real مشکل دارم . پیغام زیر پس از تایپ فرمان زیر ظاهر شد: 

tail rsl.error.0000

taskid: 0 hostname: localhost.localdomain

namelist.input هم ب شیوه زیر وارد کردم:

 

 &time_control

 run_days              = 0,

 run_hours              = 36,

 run_minutes             = 0,

 run_seconds             = 0,

 start_year             = 2014, 2014,

 start_month             = 06,  06,  

 start_day              = 29,  29,  

 start_hour             = 00,  00,  

 start_minute            = 00,  00,  

 start_second            = 00,  00,  

 end_year              = 2014, 2014, 

 end_month              = 06,  06,  

 end_day               = 30,  30, 

 end_hour              = 12,  12,  12,

 end_minute             = 00,  00,  00,

 end_second             = 00,  00,  00,

 interval_seconds          = 10800

 input_from_file           = .true.,.true.,

 history_interval          = 180, 60, 

 frames_per_outfile         = 100, 1000, 

 restart               = .false.,

 restart_interval          = 0,

 io_form_history           = 2,

 io_form_restart           = 2,

 io_form_input            = 2,

 io_form_boundary          = 2,

 debug_level             = 0,

 /


 &domains

 time_step              = 180,

 time_step_fract_num         = 0,

 time_step_fract_den         = 1,

 max_dom               = 1,

 e_we                = 74,  112,  94,

 e_sn                = 61,  97,  91,

 e_vert               = 30,  30,  30,

 p_top_requested           = 5000,

 num_metgrid_levels         = 27,

 num_metgrid_soil_levels       = 4,

 dx                 = 45000, 15000, 

 dy                 = 45000, 15000, 

 grid_id               = 1,   2,   3,

 parent_id              = 0,   1,   2,

 i_parent_start           = 1,   31,  30,

 j_parent_start           = 1,   17,  30,

 parent_grid_ratio          = 1,   3,   3,

 parent_time_step_ratio       = 1,   3,   3,

 feedback              = 1,

 smooth_option            = 0

 /


 &physics

 mp_physics             = 2,   2,   3,

 ra_lw_physics            = 4,   4,   1,

 ra_sw_physics            = 4,   4,   1,

 radt                = 30,  30,  30,

 sf_sfclay_physics          = 1,   1,   1,

 sf_surface_physics         = 2,   2,   2,

 bl_pbl_physics           = 1,   1,   1,

 bldt                = 0,   0,   0,

 cu_physics             = 5,   5,   0,

 cudt                = 0,   0,   5,

 isfflx               = 1,

 ifsnow               = 1,

 icloud               = 1,

 surface_input_source        = 1,

 num_soil_layers           = 4,

 sf_urban_physics          = 0,   0,  

 /


 &fdda

 /


 &dynamics

 w_damping              = 0,

 diff_opt              = 1,   1,   1,

 km_opt               = 4,   4,   4,

 diff_6th_opt            = 0,   0,   0,

 diff_6th_factor           = 0.12,  0.12,  0.12,

 base_temp              = 290.

 damp_opt              = 0,

 zdamp                = 5000., 5000., 5000.,

 dampcoef              = 0.2,  0.2,  0.2

 khdif                = 0,   0,   0,

 kvdif                = 0,   0,   0,

 non_hydrostatic           = .true., .true., .true.,

 moist_adv_opt            = 1,   1,   1,   

 scalar_adv_opt           = 1,   1,   1,   

 /


 &bdy_control

 spec_bdy_width           = 5,

 spec_zone              = 1,

 relax_zone             = 4,

 specified              = .true., .false.,.false.,

 nested               = .false., .true., .true.,

 /


&grib2

 /


 &namelist_quilt

 nio_tasks_per_group = 0,

 nio_groups = 1,

 /


&chem

 kemit                = 0,

 chem_opt              = 0, 0,

 bioemdt               = 0, 0,

 photdt               = 0, 0,

 chemdt               = 0, 0,

 io_style_emissions         = 0,

 emiss_opt              = 0, 0,

 emiss_opt_vol               = 0, 0,

 emiss_ash_hgt            = 20000.,

 aircraft_emiss_opt            = 0, 0,

 chem_in_opt             = 0, 0,

 phot_opt              = 0, 0,

 gas_drydep_opt           = 0, 0,

 aer_drydep_opt           = 0, 0,

 bio_emiss_opt            = 0, 0,

 dust_opt              = 0,

 dmsemis_opt             = 0,

 seas_opt              = 0,

 aer_op_opt                 = 0, 0,

 opt_pars_out                = 0,

 gas_bc_opt             = 0, 0,

 gas_ic_opt             = 0, 0,

 aer_bc_opt             = 0, 0,

 aer_ic_opt             = 0, 0,

 gaschem_onoff            = 0, 0,

 aerchem_onoff            = 0, 0,

 wetscav_onoff            = 0, 0,

 cldchem_onoff            = 0, 0,

 vertmix_onoff            = 0, 0,

 chem_conv_tr            = 1, 1,

 conv_tr_wetscav           = 0, 0,

 conv_tr_aqchem           = 0, 0,

 biomass_burn_opt          = 0, 0,

 plumerisefire_frq          = 30, 0,

 aer_ra_feedback           = 0, 0,

 chemdiag         = 0, 0,

 diagnostic_chem           = 0, 0,

 have_bcs_chem            = .false., .false.,

 /

 

ممنون میشم کسی بتونه کمکم کنه...

سه‌شنبه, 19/04/2016 - 22:31
تصویر moje.am

سلام

چیزی که شما گذاشتید پیغام خطا نیست. این پیغام زمانی ظاهر می‌شود که مدل به صورت موازی کامپایل شده و اجرا می‌شود. نتیجه اجرای دستور real.exe و نیز wrf.exe در فایلهایی با نام نوعی rsl.error.000n  و rsl.out.000n که n شماره cpuهایی است که موقع اجرای موازی به کار گرفته می‌شوند. مراحل پردازش یا نوع خطای احتمالی در همان فایل rsl.error.0000 نوشته می‌شود. برای فهمیدن علت خطا می‌بایست آن فایل بررسی شود.

آیا سروری که بر روی آن اجرا می‌گیرید برای کابران فضای محدودی در نظر گرفته است؟ اگر اشکال از تنظیمات namelist نباشد احتمالا فضای اختصاصی شما برای اجرا با این حجم از داده‌ها کافی نسیت.

موفق باشید

تصویر Mahmood Javaheri

 

 فایل rsl.error.0000 :

 

taskid: 0 hostname: localhost.localdomain

 starting wrf task            0  of            1

 starting wrf task            0  of            1

  ------ ERROR while reading namelist time_control ------

-------------- FATAL CALLED ---------------

FATAL CALLED FROM FILE:  <stdin>  LINE:   10897

ERRORS while reading one or more namelists from namelist.input.

-------------------------------------------

application called MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, 1) - process 0

 

تصویر moje.am

سلام

در پیغام خطا اعلام شده است:

  ------ ERROR while reading namelist time_control ------

یعنی مشکل در اطلاعات داده شده در بخش time_control است. به ظاهر از لحاظ نوع متغیرها مشکلی نیست (من با namelist شما ولی با اطلاعات زمانی خودم اجرا گرفتم و مشکلی پیش نیامد). ولی چند سوال ایجاد می‌شود:

۱- داده‌های اولیه ورودی شما ۳ ساعته یا ۶ ساعته هستند؟

۲- چرا frames_per_outfile مقدار ۱۰۰ دارد؟

۳- چرا restart_interval مقدار ۰ دارد؟

 

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .