سلام

چیکار باید کنم که بعد از روشن کردن سیستم مستقیما وارد ویندوز بشه و لیتوکس رو به انتخاب خودم بالا بیاره؟

ممنون

د., 20/01/2014 - 15:49
تصویر nixmd

باید فایل تنظیمات grub رو دستکاری بکنید. فدورا چند روی سیستمتون نصب کردید؟

تصویر alisoleymani

فدورا 20 رو نصب کردم

تصویر nixmd

ترمینال رو باز کن، این دستور رو کپی کن و توی اونجا بزن

su -c "cp /boot/grub/grub.cfg . && chmod 777 ./grub.cfg"

بعدش ازت پسورد root رو میخواد که اون رو هم وارد کن. بعدش یه فایل متنی به نام grub.cfg توی home ساخته میشه. بازش کن و هرچی توش هست کپی کن و اینجا paste کن (وقتی میخوای اینجا کد paste کنی حتما اون رو توی کادر کد قرار بده (توی این ادیتور یه دکمه هست که شکل <> داره بالاش، اون رو بزن و کد رو توش paste کن))

کد رو برای من قرار بده تا اون رو برات تغییر بدم و بهت بدم که توی سیستمت قرارش بدی

تصویر alisoleymani

با سلام مجدد

دستوری که گفتید رو وارد  کردم pass رو هم زدم ولی این ارور را داد cp: cannot stat ‘/boot/grub/grub.cfg’: No such file or directory

و هیچ فایل متی هم توی home نساخت

تصویر nixmd

ببخشید، ظاهرا فدورا فایل تنظیمات رو توی شاخه ای به اسم grub2 ذخیره میکنه نا grub. اشتباه از من بود. من از فدورا استفاده نمیکنم و این موضوع رو نمیدونستم. چیزی که من استفاده میکنم اسم شاخش grub هست.

شما باید این دستور رو اجرا کنید:

su -c "cp /boot/grub2/grub.cfg . && chmod 777 ./grub.cfg"
تصویر alisoleymani

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="${saved_entry}"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}

function load_video {
 if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

terminal_output console
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Fedora, with Linux 3.11.10-301.fc20.x86_64' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.10-301.fc20.x86_64-advanced-f98f6fec-3564-468a-a7d2-a3198b8e3f30' {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='hd0,msdos5'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 --hint='hd0,msdos5' 27d0fdf1-670e-4a9e-b3ea-bad9e298d87e
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 27d0fdf1-670e-4a9e-b3ea-bad9e298d87e
	fi
	linux	/vmlinuz-3.11.10-301.fc20.x86_64 root=/dev/mapper/fedora-root ro rd.lvm.lv=fedora/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=fedora/root rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8
	initrd /initramfs-3.11.10-301.fc20.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora, with Linux 0-rescue-df01e3d282364d44a2a9d878acdcb49f' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-0-rescue-df01e3d282364d44a2a9d878acdcb49f-advanced-f98f6fec-3564-468a-a7d2-a3198b8e3f30' {
	load_video
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='hd0,msdos5'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 --hint='hd0,msdos5' 27d0fdf1-670e-4a9e-b3ea-bad9e298d87e
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 27d0fdf1-670e-4a9e-b3ea-bad9e298d87e
	fi
	linux	/vmlinuz-0-rescue-df01e3d282364d44a2a9d878acdcb49f root=/dev/mapper/fedora-root ro rd.lvm.lv=fedora/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=fedora/root rhgb quiet
	initrd	/initramfs-0-rescue-df01e3d282364d44a2a9d878acdcb49f.img
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###
### END /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-20BC3971BC394298' {
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='hd0,msdos1'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' 20BC3971BC394298
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 20BC3971BC394298
	fi
	chainloader +1
}
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

 

تصویر alisoleymani

سلام دستور بالا داخل فولدر  grub بود

 

تصویر nixmd

این دستور رو توی ترمینال بزن

su -c "chmod 777 /etc/default/grub"

و سپس پسورد root رو وارد کن

بعد دستور زیر:

gedit /etc/default/grub

بگرد دنبال خطی که نوشته

GRUB_DEFAULT=

جلوش ممکنه هر چیزی نوشته شده باشه. ممکنه نوشته باشه 0 یا saved یا حالا هر چیز دیگه. شما اون چیزی که توی این خط جلوی مساوی هست رو به جاش بنویس 2. یعنی این خط باید تبدیل بشه به

GRUB_DEFAULT=2

بعد save کن خارج شو. توی ترمینال بنویس

su -c "grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg"

و بعد اینتر کن و پسورد root رو وارد کن. یه کم صبر کن تا کارش رو بکنه. تموم که شد واسه چک کردن قضیه یه بار ریست کن ببین اون طوری که میخوای شده یا نه. ان شا الله که کارت راه میوفته ;)

تصویر alisoleymani

با سلام مجدد

همه ی کارایی که گفتید رو انجام دادم ولی متاسفانه موقع سیو کردن این ارور رو میده

Could not back up the old copy of the file before saving the new one. You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?

هم با ی اسم دیگه سیوش کردم و هم جای قبلی سیو کردم ولی باز نشد.

تصویر nixmd

شما save anyway میکردید. روی همون فایل باید save میکردید نه جای دیگه و نه با اسم دیگه.

همون کار هایی رو که نوشتم دوباره انجام بدید و اگه بهتون این پیام رو داد شما save anyway رو بزنید.

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .