با سلام

من بعد از نصب نسخه 20 فدورا اقدام به نصب بسته های مورد نیاز جهت استفاده برای اجرای WRF کردم.

در مرحله configure/.  مربوط به WRFV3 به مشکل زیر برخورد کردم و در ادامه مرحله کامپایل کردن امکان پذیر نبود.

ممنون میشم راهنمایی کنید.

------------------------------------------------------------------------
Settings listed above are written to configure.wrf.
If you wish to change settings, please edit that file.
If you wish to change the default options, edit the file:
     arch/configure_new.defaults
NetCDF users note:
 This installation of NetCDF supports large file support.  To enable large file
 support in NetCDF, set the environment variable WRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT
 to 1 and run configure again. Set to any other value to avoid this message.
 

Testing for NetCDF, C and Fortran compiler

This installation of NetCDF is 64-bit
                 C compiler is 64-bit
           Fortran compiler is 64-bit
              It will build in 64-bit

 
 
************************** W A R N I N G ************************************
 
There are some Fortran 2003 features in WRF that your compiler does not recognize
The IEEE signaling call has been removed.  That may not be enough.
 
*****************************************************************************

 

 

ی., 13/03/2016 - 18:35
تصویر moje.am

سلام

این چیزی که شما اینجا گذاشتید پیغام خطایی نیست که از ادامه نصب ممانعت کند. شما باید خطای خروجی موقع کامپایل را بگذارید تا معلوم شود اشکال کار از کجا بوده.

برای کامپایل مدل دستور زیر را بزنید تا خروجی در یک فایل متنی به نام compile.log ریخته شود.

./compile em_real >& compile.log

سپس محتوای فایل مذکور را در مسیر http://pastebin.com بگذارید و مسیر نهایی را مجددا در اینجا بگذارید تا بتوان خطای موقع اجرا را بررسی نمود.

تصویر wrfstar

متن compile.loge به شکل زیر است:

None of WRF_EM_CORE, WRF_NMM_CORE,
        specified in shell environment....
copying Registry/Registry.EM to Registry/Registry

==============================================================================================

V3.7.1

Compiling: WRF_EM_CORE

Linux localhost.localdomain 3.19.8-100.fc20.x86_64 #1 SMP Tue May 12 17:08:50 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

GNU Fortran (GCC) 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-7)
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.

GNU Fortran comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
You may redistribute copies of GNU Fortran
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING
==============================================================================================

setting parallel make -j 2

==============================================================================================

The following indicate the compilers selected to build the WRF system

Serial Fortran compiler (mostly for tool generation):
which SFC
/usr/bin/gfortran

Serial C compiler (mostly for tool generation):
which SCC
/usr/bin/gcc

Fortran compiler for the model source code:
which FC
which: no mpif90 in (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/morteza/.local/bin:/home/morteza/bin)
Will use 'time' to report timing information

C compiler for the model source code:
which CC
which: no mpicc in (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/morteza/.local/bin:/home/morteza/bin)
make: *** [configcheck] Error 1

تصویر moje.am

  سلام

فقط همین نوشته بود؟

تا جایی که من دیده‌ام این فایل متنی حدود 3000 خط دارد در صورتی که مدل درست کامپایل شود. و اگر خطا داشته باشد تا 4000 خط هم میرسد. با این حال در خط مربوط به FC و CC اینطور می‌نماید که شما کتابخانه‌های مربوط به اجرای موازی را ندارید: mpif90 و mpicc

ایا در نصب به صورت سریال هم مشکل دارید؟!
 

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .