یا سلام

من مدل را اجرا کردم . حالا می خوام با استفاده از ARWPOST خروجی مدل را به ctl تبدیل کنم ، پیغام زیر را می ده و فقط 5 زمان را برای من تبدیل میکنه در حالی که در خروجی من 7 زمان دارم. ممنون میشم که منو راهنمایی کنید.

!!!!!!!!!!!!!!!!
  ARWpost v3.1
!!!!!!!!!!!!!!!!

FOUND the following input files:
 /home/salehi/Desktop/soft-worf/WRFV3/run/wrfout_d01_2011-05-09_00:00:00

START PROCESSING DATA
WARNING: In namelist, interval_seconds does not evenly divide into(end_date - start_date). Check to make sure all requested times have be processed.

 Processing  time --- 2011-05-09_00:00:00
   Found the right date - continue

 Processing  time --- 2011-05-09_03:00:12
   Found the right date - continue

 Processing  time --- 2011-05-09_06:00:24
   Found the right date - continue

 Processing  time --- 2011-05-09_09:00:36
   Found the right date - continue

 Processing  time --- 2011-05-09_12:00:48
   Found the right date - continue

 Processing  time --- 2011-05-09_15:01:00
   Found  2011-05-09_18:00:19  before  2011-05-09_15:01:00

DONE Processing Data

CREATING .ctl file

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!  Successful completion of ARWpost  !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ی., 16/10/2016 - 23:35
تصویر wrfstar

سلام

با زدن این دستور  ncdump -v Times wrfout_d01_2011-05-09_00:00:00 >& header.log در مسیر فایل run فایل header.log را بسازید و این فایل log را به همراه namelist.Arwpost پیوست کنید تا بتوان به صورت دقیق نظر داد.

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .