با سلام

در حین کامپایل ARWpost به این ارور رسیدم:

collect2: error: ld returned 1 exit status

میشه راهنماییم کنید چطور می تونم این ارور رو برطرف کنم؟

ممنونم.

پ., 30/01/2014 - 09:17
تصویر nixmd

این که چیزی نمیگه که! این فقط داره میگه خطا، خدافظ شما! یه ۵۰ تا خط قبلش رو هم بذارید تا بفهمیم چی میگه D:

بعد مگه ARWPost کامپایل شده که بهتون دادیم رو استفاده نمی کنید؟ فرقی نمی کنه که از اون استفاده کنید یا این که خودتون از نو کامپایل کنید :)

 

پای نوشت: گذشته از این کامپایلش کار خیلی پر دردسریه. اگه من بودم هیچوقت دوباره کامپایلش نمی کردم!

تصویر arezu

بله من از همون کامپایل شدش استفاده می کنم منتها خواستم ی بار خودم هم کامپایلش کنم...

 
**** Compiling ARWpost ****
 
gfortran -ffree-form -O -fno-second-underscore -fconvert=big-endian -frecord-marker=4   -o ARWpost.exe module_model_basics.o constants_module.o gridinfo_module.o ARWpost.o input_module.o output_module.o module_map_utils.o misc_definitions_module.o module_date_pack.o module_debug.o process_domain_module.o module_get_file_names.o module_interp.o module_basic_arrays.o module_diagnostics.o module_arrays.o module_pressure.o module_calc_height.o module_calc_pressure.o module_calc_theta.o module_calc_tk.o module_calc_tc.o module_calc_td.o module_calc_td2.o module_calc_rh.o module_calc_rh2.o module_calc_uvmet.o module_calc_slp.o module_calc_dbz.o module_calc_cape.o module_calc_wdir.o module_calc_wspd.o module_calc_clfr.o  \
		-L/home/arezu/ARWpost/netcdf_links/lib -I/home/arezu/ARWpost/netcdf_links/include  -lnetcdf 
input_module.o: In function `__input_module_MOD_arw_get_next_time':
input_module.f:(.text+0x38): undefined reference to `nf_inq_varid_'
input_module.f:(.text+0x82): undefined reference to `nf_inq_var_'
input_module.f:(.text+0x13c): undefined reference to `nf_get_vara_text_'
input_module.o: In function `__input_module_MOD_input_close':
input_module.f:(.text+0x1ef): undefined reference to `nf_close_'
input_module.o: In function `__input_module_MOD_read_global_attrs':
input_module.f:(.text+0x2a0): undefined reference to `nf_get_att_text_'
input_module.f:(.text+0x633): undefined reference to `nf_get_att_int_'
input_module.f:(.text+0x666): undefined reference to `nf_get_att_int_'
input_module.f:(.text+0x699): undefined reference to `nf_get_att_int_'
input_module.f:(.text+0x6f0): undefined reference to `nf_get_att_text_'
input_module.f:(.text+0x71c): undefined reference to `nf_get_att_int_'
input_module.f:(.text+0x748): undefined reference to `nf_get_att_real_'
input_module.f:(.text+0x774): undefined reference to `nf_get_att_real_'
input_module.f:(.text+0x7a0): undefined reference to `nf_get_att_real_'
input_module.f:(.text+0x7cc): undefined reference to `nf_get_att_real_'
input_module.f:(.text+0x7f8): undefined reference to `nf_get_att_real_'
input_module.o:input_module.f:(.text+0x824): more undefined references to `nf_get_att_real_' follow
input_module.o: In function `__input_module_MOD_read_global_attrs':
input_module.f:(.text+0x9ed): undefined reference to `nf_inq_attname_'
input_module.f:(.text+0xa23): undefined reference to `nf_inq_att_'
input_module.f:(.text+0xaa5): undefined reference to `nf_get_att_text_'
input_module.f:(.text+0xbc6): undefined reference to `nf_get_att_int_'
input_module.f:(.text+0xccd): undefined reference to `nf_get_att_real_'
input_module.o: In function `__input_module_MOD_read_next_field':
input_module.f:(.text+0xe95): undefined reference to `nf_inq_var_'
input_module.f:(.text+0x122b): undefined reference to `ncvgt_'
input_module.f:(.text+0x13d5): undefined reference to `ncvgt_'
input_module.f:(.text+0x1980): undefined reference to `ncvgt_'
input_module.f:(.text+0x1b4c): undefined reference to `ncvgt_'
input_module.f:(.text+0x1d00): undefined reference to `nf_get_att_text_'
input_module.f:(.text+0x1d3a): undefined reference to `nf_get_att_text_'
input_module.f:(.text+0x1e69): undefined reference to `nf_get_att_text_'
input_module.f:(.text+0x29ab): undefined reference to `nf_get_att_text_'
input_module.f:(.text+0x29f7): undefined reference to `nf_get_att_text_'
input_module.o: In function `__input_module_MOD_input_init':
input_module.f:(.text+0x2b42): undefined reference to `nf_open_'
input_module.f:(.text+0x2b7b): undefined reference to `nf_inq_'
input_module.f:(.text+0x2da5): undefined reference to `nf_inq_dim_'
module_interp.o: In function `__module_interp_MOD_get_keep_array':
module_interp.f:(.text+0x42): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x1fe): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x34b): undefined reference to `nf_inq_var_'
module_interp.f:(.text+0x5bb): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x831): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0xa5b): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.o: In function `__module_interp_MOD_get_interp_array':
module_interp.f:(.text+0xf7a): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0xfa3): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x107c): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x10d0): undefined reference to `nf_inq_var_'
module_interp.f:(.text+0x1361): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x197e): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x19d2): undefined reference to `nf_inq_var_'
module_interp.f:(.text+0x1bca): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x1e37): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x1e73): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x21ed): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x2492): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x24e6): undefined reference to `nf_inq_var_'
module_interp.f:(.text+0x2784): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x2ba2): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x2be5): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x3311): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x3365): undefined reference to `nf_inq_var_'
module_interp.f:(.text+0x37ec): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x3abd): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x3afd): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x40d2): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x4126): undefined reference to `nf_inq_var_'
module_interp.f:(.text+0x41c6): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x421a): undefined reference to `nf_inq_var_'
module_interp.f:(.text+0x427e): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.o: In function `__module_interp_MOD_get_interp_info':
module_interp.f:(.text+0x447f): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x44a8): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x457f): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x45a8): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x45d1): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.o:module_interp.f:(.text+0x45fa): more undefined references to `nf_inq_varid_' follow
module_interp.o: In function `__module_interp_MOD_get_interp_info':
module_interp.f:(.text+0x4cc8): undefined reference to `nf_inq_var_'
module_interp.f:(.text+0x4f25): undefined reference to `ncvgt_'
module_interp.f:(.text+0x5209): undefined reference to `nf_inq_varid_'
module_interp.f:(.text+0x5254): undefined reference to `ncvgt_'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: [ARWpost.exe] Error 1 (ignored)

ممنونم.

تصویر nixmd

پیش نیاز های قبل کامپایل رو رفع کردید؟

اگر netcdf نصب ندارید نصب کنید. اگر نصب هست متغیر های LIB و INCLUDE اون رو توی bashrc تعریف کنید. این داره به header های netcdf ایراد میگیره. داره میگه اونارو نمیتونه پیدا کنه

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .