سلام. مراحلی را که برای نصب کدک های چند رسانه ای در فدورا نوشته بودید خط به خط در ترمینال اجرا کردم ولی در پایان آخرین مرحله پیام nothing to do داد. و بالاخره هم نتوانستم فایل صوتی و یا فیلم را باز کنم. میشه راهنمایی کنید؟ متشکرم

چهارشنبه, 27/01/2016 - 16:09
تصویر nixmd

سلام

لطفا یک ترمینال باز کنید. تمام دستور های نوشته شده را از اول تا آخر یک بار به تریتیب وار کنید و در نهایت، از اول تا آخر متن های داخل ترمینال را کپی کنید و در اینجا قرار دهید تا بررسی کنیم مشکل چی بوده.
 

تصویر لیدا

[lida@localhost ~]$ su -c 'yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm'
Password:
Loaded plugins: presto, refresh-packagekit
Setting up Local Package Process
Cannot open: http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-13.noa.... Skipping.
Cannot open: http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-.... Skipping.
Nothing to do
[lida@localhost ~]$ su -c 'yum -y install gstreamer gstreamer-ffmpeg gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-free gstreamer-plugins-bad-nonfree gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugin-crystalhd gstreamer1-plugins-bad-freeworld gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-plugins-good gstreamer1-libav ffmpeg'
Password:
Loaded plugins: presto, refresh-packagekit
Setting up Install Process
Package gstreamer-0.10.30-1.fc13.i686 already installed and latest version
No package gstreamer-ffmpeg available.
No package gstreamer-plugins-bad available.
Package gstreamer-plugins-bad-free-0.10.20-1.fc13.i686 already installed and latest version
No package gstreamer-plugins-bad-nonfree available.
Package gstreamer-plugins-base-0.10.30-1.fc13.i686 already installed and latest version
Package gstreamer-plugins-good-0.10.25-1.fc13.i686 already installed and latest version
No package gstreamer-plugins-ugly available.
No package gstreamer-plugin-crystalhd available.
No package gstreamer1-plugins-bad-freeworld available.
No package gstreamer1-plugins-bad-free available.
No package gstreamer1-plugins-good available.
No package gstreamer1-libav available.
No package ffmpeg available.
Nothing to do
[lida@localhost ~]$ su -c 'yum -y install vlc smplayer'
Password:
Loaded plugins: presto, refresh-packagekit
Setting up Install Process
No package vlc available.
No package smplayer available.
Nothing to do
[lida@localhost ~]$

 

تصویر nixmd

یه نگاه به اینجا بکنید:

http://download1.rpmfusion.org/free/fedora

متاسفانه فدورا ۱۳ منقرض شده دیگه. هیچ کس پشتیبانیش نمیکنه. هیچ بسته ای هم براش نیست. حتی توی این جا. لطفا از نسخه های جدید استفاده کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .