با سلام و خسته نباشید. ممنون میشم من رو راهنمایی کنید

برای نصب این برنامه طبق راهنمای نصبش در سایت ها ابتدا باید فایل متنی include.mk.gfortran.wrf واقع در مسیر bin/build/ با توجه به مسیرهای فایل ها و کتابخانه های هر سیستم تصحیح شود. چند مسیر مهم که لازم به تصحیح دارد عبارت اند از:

 

# NETCDF libraries

NETCDF=/scratchin/grupos/catt-brams/shared/libs/gfortran/netcdf-4.1.3
NETCDF_INC=-I$(NETCDF)/include
NETCDF_LIBS=-L$(NETCDF)/lib -lnetcdff -lnetcdf

# HDF libraries

HDF5=/scratchin/grupos/catt-brams/shared/libs/gfortran/hdf5-1.8.13-serial
HDF5_INC=-I$(HDF5)/include
HDF5_LIB=-L$(HDF5)/lib -lhdf5hl_fortran -lhdf5_fortran -lhdf5_hl -lhdf5 -ldl -L/scratchin/grupos/catt-brams/shared/libs/gfortran/zlib-1.2.8/lib -lz -ldl

 

که این مسیرها مسیرهای پیشفرض هستند. من در یافتن مسیرهای خواسته شده دچار مشکل شدم. به نظر شما کدام یک از این مسیرها نیاز به تغییر دارد و چگونه میتونم مسیرها رو پیدا کنم؟

 

سه‌شنبه, 26/06/2018 - 18:56
تصویر moje.am

سلام

شما باید مسیر کامل فولدر کتابخانه‌های zlib، netcdf و HDF5 را به برنامه بدهید. بنابراین ابتدا لازم است این کتابخانه‌ها را دستی نصب کنید تا فایل‌های لازم مسیر مشخصی داشته باشند. بعد از نصب لازم است در فایل متنی include.mk.gfortran.wrf، مسیرهای نوشتهء زیر تغییر کنند:

برای netcdf خط زیر:

NETCDF=/scratchin/grupos/catt-brams/shared/libs/gfortran/netcdf-4.1.3

و برای HDF5 این دو قسمت:

HDF5=/scratchin/grupos/catt-brams/shared/libs/gfortran/hdf5-1.8.13-serial
L/scratchin/grupos/catt-brams/shared/libs/gfortran/zlib-1.2.8/lib

 که البته خط دوم (به جز L که نباید تغییر کند) مسیر دایرکتوری در کامپیوتر شماست که کتابخانه zlib نصب شده است.

تصویر ali.pourghasemi

سلام و عرض ادب

من این کار رو کردم ولی متاسفانه باز جوابی نگرفتم.

یکی از سایت ها گفته که این مسیرها باید منطبق با مسیرهایی باشه که مدل WRF با اونها کامپایل شده. بنظر شما چطور میتونم این مسیرهارو پیدا کنم؟

تصویر moje.am

سلام

این دستور رو  در ترمینال امتحان کنید:

which ncdump

اگر جوابی مثل زیر گرفتید:

/usr/bin/ncdump

یعنی مسیر اصلی برای نصب کتابخانه‌های شما در

/usr

است. و پس از نصب کتابخانه‌ها، فایلهای باینری به

/usr/bin

فایل‌های lib به

/usr/lib

و فایل‌های inc به مسیر

/usr/include

می‌روند.

برای یافتن مسیر لایبری‌ها (در اینجا مثلا برای zlib) می‌توانید از دساور زیر هم استفاده کنید:

ldconfig -p >& libs.txt

بدین ترتیب فایلی به نام libs.txt ایجاد می‌شود که مسیر همه کتابخانه‌های موجود در سیستم عامل شما را نشان می‌دهد و می‌توانید نام کتابخانه مورد نظرتان را جست و جو و مسیرش را بیابید (این دستور فقط برای lib است!!!)

منابع:

https://www.unidata.ucar.edu/support/help/MailArchives/netcdf/msg12372.html

https://linux.die.net/man/8/ldconfig

تصویر ali.pourghasemi

بسیار ممنونم از پاسخگویی شما

من خواستم همین کار رو بکنم ولی وقتی بسته netcdf رو به صورت دستی نصب می‌کنم با چند ارور مواجه میشم. آیا برای نصب این بسته پیش‌نیازهای دیگری لازم است؟

make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncgen'
Making all in ncdump
make[2]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdump'
Making all in cdl
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdump/cdl'
make[3]: Nothing to be done for 'all'.
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdump/cdl'
Making all in expected
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdump/expected'
make[3]: Nothing to be done for 'all'.
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdump/expected'
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdump'
depbase=`echo ncdump.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT ncdump.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o ncdump.o ncdump.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo vardata.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT vardata.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o vardata.o vardata.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo dumplib.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT dumplib.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o dumplib.o dumplib.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo indent.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT indent.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o indent.o indent.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo nctime0.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT nctime0.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o nctime0.o nctime0.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo utils.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT utils.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o utils.o utils.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo nciter.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT nciter.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o nciter.o nciter.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=link gcc   -o ncdump ncdump.o vardata.o dumplib.o indent.o nctime0.o utils.o nciter.o ../liblib/libnetcdf.la -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl
libtool: link: gcc -o .libs/ncdump ncdump.o vardata.o dumplib.o indent.o nctime0.o utils.o nciter.o ../liblib/.libs/libnetcdf.so -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl -Wl,-rpath -Wl,/usr/local/lib
depbase=`echo nccopy.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT nccopy.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o nccopy.o nccopy.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo chunkspec.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT chunkspec.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o chunkspec.o chunkspec.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo dimmap.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT dimmap.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o dimmap.o dimmap.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=link gcc   -o nccopy nccopy.o nciter.o chunkspec.o utils.o dimmap.o ../liblib/libnetcdf.la -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl
libtool: link: gcc -o .libs/nccopy nccopy.o nciter.o chunkspec.o utils.o dimmap.o ../liblib/.libs/libnetcdf.so -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl -Wl,-rpath -Wl,/usr/local/lib
depbase=`echo ocprint.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT ocprint.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o ocprint.o ocprint.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=link gcc   -o ocprint ocprint.o ../liblib/libnetcdf.la -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl
libtool: link: gcc -o .libs/ocprint ocprint.o ../liblib/.libs/libnetcdf.so -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl -Wl,-rpath -Wl,/usr/local/lib
depbase=`echo nc4print.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT nc4print.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o nc4print.o nc4print.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=link gcc   -o nc4print nc4print.o ../liblib/libnetcdf.la -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl
libtool: link: gcc -o .libs/nc4print nc4print.o ../liblib/.libs/libnetcdf.so -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl -Wl,-rpath -Wl,/usr/local/lib
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdump'
make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdump'
Making all in nctest
make[2]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nctest'
make[2]: Nothing to be done for 'all'.
make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nctest'
Making all in nc_test
make[2]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test'
make[2]: Nothing to be done for 'all'.
make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test'
Making all in nc_test4
make[2]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test4'
Making all in hdf5plugins
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test4/hdf5plugins'
depbase=`echo H5Zbzip2.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..   -MT H5Zbzip2.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o H5Zbzip2.lo H5Zbzip2.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT H5Zbzip2.lo -MD -MP -MF .deps/H5Zbzip2.Tpo -c H5Zbzip2.c -fPIC -DPIC -o .libs/H5Zbzip2.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT H5Zbzip2.lo -MD -MP -MF .deps/H5Zbzip2.Tpo -c H5Zbzip2.c -o H5Zbzip2.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo blocksort.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..   -MT blocksort.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o blocksort.lo blocksort.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT blocksort.lo -MD -MP -MF .deps/blocksort.Tpo -c blocksort.c -fPIC -DPIC -o .libs/blocksort.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT blocksort.lo -MD -MP -MF .deps/blocksort.Tpo -c blocksort.c -o blocksort.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo huffman.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..   -MT huffman.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o huffman.lo huffman.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT huffman.lo -MD -MP -MF .deps/huffman.Tpo -c huffman.c -fPIC -DPIC -o .libs/huffman.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT huffman.lo -MD -MP -MF .deps/huffman.Tpo -c huffman.c -o huffman.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo crctable.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..   -MT crctable.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o crctable.lo crctable.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT crctable.lo -MD -MP -MF .deps/crctable.Tpo -c crctable.c -fPIC -DPIC -o .libs/crctable.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT crctable.lo -MD -MP -MF .deps/crctable.Tpo -c crctable.c -o crctable.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo randtable.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..   -MT randtable.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o randtable.lo randtable.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT randtable.lo -MD -MP -MF .deps/randtable.Tpo -c randtable.c -fPIC -DPIC -o .libs/randtable.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT randtable.lo -MD -MP -MF .deps/randtable.Tpo -c randtable.c -o randtable.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo compress.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..   -MT compress.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o compress.lo compress.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT compress.lo -MD -MP -MF .deps/compress.Tpo -c compress.c -fPIC -DPIC -o .libs/compress.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT compress.lo -MD -MP -MF .deps/compress.Tpo -c compress.c -o compress.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo decompress.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..   -MT decompress.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o decompress.lo decompress.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT decompress.lo -MD -MP -MF .deps/decompress.Tpo -c decompress.c -fPIC -DPIC -o .libs/decompress.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT decompress.lo -MD -MP -MF .deps/decompress.Tpo -c decompress.c -o decompress.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo bzlib.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..   -MT bzlib.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o bzlib.lo bzlib.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT bzlib.lo -MD -MP -MF .deps/bzlib.Tpo -c bzlib.c -fPIC -DPIC -o .libs/bzlib.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT bzlib.lo -MD -MP -MF .deps/bzlib.Tpo -c bzlib.c -o bzlib.o >/dev/null 2>&1
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc  -module -avoid-version -shared -export-dynamic -no-undefined -rpath /home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test4/hdf5plugins -o libbzip2.la -rpath /usr/local/lib H5Zbzip2.lo blocksort.lo huffman.lo crctable.lo randtable.lo compress.lo decompress.lo bzlib.lo  -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl
libtool: warning: ignoring multiple '-rpath's for a libtool library
libtool: link: gcc -shared -fPIC -DPIC .libs/H5Zbzip2.o .libs/blocksort.o .libs/huffman.o .libs/crctable.o .libs/randtable.o .libs/compress.o .libs/decompress.o .libs/bzlib.o  -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl  -Wl,-soname -Wl,libbzip2.so -o .libs/libbzip2.so
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libbzip2.la" && ln -s "../libbzip2.la" "libbzip2.la" )
depbase=`echo H5Zmisc.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..   -MT H5Zmisc.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o H5Zmisc.lo H5Zmisc.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT H5Zmisc.lo -MD -MP -MF .deps/H5Zmisc.Tpo -c H5Zmisc.c -fPIC -DPIC -o .libs/H5Zmisc.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -MT H5Zmisc.lo -MD -MP -MF .deps/H5Zmisc.Tpo -c H5Zmisc.c -o H5Zmisc.o >/dev/null 2>&1
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc  -module -avoid-version -shared -export-dynamic -no-undefined -rpath /home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test4/hdf5plugins -o libmisc.la -rpath /usr/local/lib H5Zmisc.lo -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl
libtool: warning: ignoring multiple '-rpath's for a libtool library
libtool: link: gcc -shared -fPIC -DPIC .libs/H5Zmisc.o  -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl  -Wl,-soname -Wl,libmisc.so -o .libs/libmisc.so
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libmisc.la" && ln -s "../libmisc.la" "libmisc.la" )
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test4/hdf5plugins'
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test4'
depbase=`echo test_filter.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT test_filter.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o test_filter.o test_filter.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=link gcc  ../liblib/libnetcdf.la -o test_filter test_filter.o -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl
libtool: link: gcc -o .libs/test_filter test_filter.o ../liblib/.libs/libnetcdf.so -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl -Wl,-rpath -Wl,/usr/local/lib
depbase=`echo test_filter_misc.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -I../oc2  -MT test_filter_misc.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o test_filter_misc.o test_filter_misc.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=link gcc  ../liblib/libnetcdf.la -o test_filter_misc test_filter_misc.o -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl
libtool: link: gcc -o .libs/test_filter_misc test_filter_misc.o ../liblib/.libs/libnetcdf.so -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl -Wl,-rpath -Wl,/usr/local/lib
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test4'
make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/nc_test4'
Making all in ncdap_test
make[2]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test'
echo "#DODSRC" >.dodsrc
make all-recursive
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test'
Making all in testdata3
make[4]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test/testdata3'
make[4]: Nothing to be done for 'all'.
make[4]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test/testdata3'
Making all in expected3
make[4]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test/expected3'
make[4]: Nothing to be done for 'all'.
make[4]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test/expected3'
Making all in expectremote3
make[4]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test/expectremote3'
make[4]: Nothing to be done for 'all'.
make[4]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test/expectremote3'
make[4]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test'
make[4]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[4]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test'
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test'
make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/ncdap_test'
Making all in dap4_test
make[2]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/dap4_test'
echo "#DAPRC" >.daprc
make all-am
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/dap4_test'
make[3]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/dap4_test'
make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/dap4_test'
Making all in docs
make[2]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/docs'
Making all in images
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/docs/images'
make[3]: Nothing to be done for 'all'.
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/docs/images'
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/docs'
make[3]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/docs'
make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/docs'
Making all in examples
make[2]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples'
Making all in C
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C'
cp ../../nc_test4/findplugin.sh .
make all-recursive
make[4]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C'
Making all in hdf5plugins
make[5]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C/hdf5plugins'
make all-am
make[6]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C/hdf5plugins'
depbase=`echo H5Zbzip2.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..   -MT H5Zbzip2.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o H5Zbzip2.lo H5Zbzip2.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT H5Zbzip2.lo -MD -MP -MF .deps/H5Zbzip2.Tpo -c H5Zbzip2.c -fPIC -DPIC -o .libs/H5Zbzip2.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT H5Zbzip2.lo -MD -MP -MF .deps/H5Zbzip2.Tpo -c H5Zbzip2.c -o H5Zbzip2.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo blocksort.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..   -MT blocksort.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o blocksort.lo blocksort.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT blocksort.lo -MD -MP -MF .deps/blocksort.Tpo -c blocksort.c -fPIC -DPIC -o .libs/blocksort.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT blocksort.lo -MD -MP -MF .deps/blocksort.Tpo -c blocksort.c -o blocksort.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo huffman.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..   -MT huffman.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o huffman.lo huffman.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT huffman.lo -MD -MP -MF .deps/huffman.Tpo -c huffman.c -fPIC -DPIC -o .libs/huffman.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT huffman.lo -MD -MP -MF .deps/huffman.Tpo -c huffman.c -o huffman.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo crctable.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..   -MT crctable.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o crctable.lo crctable.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT crctable.lo -MD -MP -MF .deps/crctable.Tpo -c crctable.c -fPIC -DPIC -o .libs/crctable.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT crctable.lo -MD -MP -MF .deps/crctable.Tpo -c crctable.c -o crctable.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo randtable.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..   -MT randtable.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o randtable.lo randtable.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT randtable.lo -MD -MP -MF .deps/randtable.Tpo -c randtable.c -fPIC -DPIC -o .libs/randtable.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT randtable.lo -MD -MP -MF .deps/randtable.Tpo -c randtable.c -o randtable.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo compress.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..   -MT compress.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o compress.lo compress.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT compress.lo -MD -MP -MF .deps/compress.Tpo -c compress.c -fPIC -DPIC -o .libs/compress.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT compress.lo -MD -MP -MF .deps/compress.Tpo -c compress.c -o compress.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo decompress.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..   -MT decompress.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o decompress.lo decompress.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT decompress.lo -MD -MP -MF .deps/decompress.Tpo -c decompress.c -fPIC -DPIC -o .libs/decompress.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT decompress.lo -MD -MP -MF .deps/decompress.Tpo -c decompress.c -o decompress.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo bzlib.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..   -MT bzlib.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o bzlib.lo bzlib.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT bzlib.lo -MD -MP -MF .deps/bzlib.Tpo -c bzlib.c -fPIC -DPIC -o .libs/bzlib.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -MT bzlib.lo -MD -MP -MF .deps/bzlib.Tpo -c bzlib.c -o bzlib.o >/dev/null 2>&1
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc  -module -avoid-version -shared -export-dynamic -no-undefined -rpath /home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C/hdf5plugins -o libbzip2.la -rpath /usr/local/lib H5Zbzip2.lo blocksort.lo huffman.lo crctable.lo randtable.lo compress.lo decompress.lo bzlib.lo -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl
libtool: warning: ignoring multiple '-rpath's for a libtool library
libtool: link: gcc -shared -fPIC -DPIC .libs/H5Zbzip2.o .libs/blocksort.o .libs/huffman.o .libs/crctable.o .libs/randtable.o .libs/compress.o .libs/decompress.o .libs/bzlib.o  -lhdf5_hl -lhdf5 -lm -lz -lcurl  -Wl,-soname -Wl,libbzip2.so -o .libs/libbzip2.so
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libbzip2.la" && ln -s "../libbzip2.la" "libbzip2.la" )
make[6]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C/hdf5plugins'
make[5]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C/hdf5plugins'
make[5]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C'
make[5]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[5]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C'
make[4]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C'
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/C'
Making all in CDL
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/CDL'
make[3]: Nothing to be done for 'all'.
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples/CDL'
make[3]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples'
make[3]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[3]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples'
make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1/examples'
make[2]: Entering directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1'
make[2]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1'
make[1]: Leaving directory '/home/ali/net/netcdf-4.6.1


 
قسمتی از فایل make.log که ارورها رو مشخص می‌کنه

تصویر nixmd

لطفا سوال رو از یه جا پیگیری بکنید. موضوع رو دوبار مطرح نکنید. پاسخ شما در http://starnix.ir/comment/611#comment-611 داده شده.

تصویر ali.pourghasemi

خیلی عذر میخوام. ناخواسته بود
 

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .