برای اجرای مدل با داده‌های واقعی نیاز است در ابتدا شرایط اولیه برای انجام انتگرال گیری توسط مدل WRF، با استفاده از برنامه‌های ساخته شده در بسته (WRF Preprossessing System) تهیه شوند که در ادامه توضیح داده می‌شود:

WPS

geogrid

هدف از اجرای geogrid مشخص کردن دامنه شبیه‌سازی و درونیابی داده‌های مختلف عوارض زمین روی نقاط شبکه در مدل است. دامنه شبیه‌سازی با استفاده از اطلاعاتی که کاربر در بخش‌های share و geogrid در فایل متنی namelist.input مشخص می‌کند، تعیین می‌شود.

Geogrid به صورت پیش‌فرض علاوه بر محاسبه طول و عرض جغرافیایی برای هر نقطه شبکه، دسته بندی انواع خاک، کاربری زمین، ارتفاع عوارض زمینی، دمای متوسط سالانه عمق خاک، کسر پوشش گیاهی ماهیانه، آلبیدوی ماهیانه، ماکزیمم آلبیدوی برف و شیب را هم روی شبکه مدل دورنیابی می‌کند.

برای اجرای geogrid به داده‌های آن نیاز است که می‌توان داده‌های مذکور را از طریق وب‌گاه مدل دریافت نمود (http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html). این داده‌ها با تفکیک‌های مختلف در دسترس هستند. پس از دریافت داده‌ها، آن‌ها را در یک زیر شاخه (مثلاً WPS_GEOG) ریخته و آن‌ها را از حالت فشرده خارج کنید سپس آدرس آنرا در قسمت geog_data_path از namelist وارد نمایید.

پیش از اجرای geogrid لازم است تغییرات لازم در فایل متنی namelist.input موجود در زیرشاخه WPS اعمال شود:

&share
 wrf_core = 'ARW',
 max_dom = 2,
 start_date = '2000-01-24_12:00:00','2000-01-24_12:00:00',
   end_date   = '2000-01-25_00:00:00','2000-01-25_12:00:00',
 interval_seconds = 21600
 io_form_geogrid = 2
/

&geogrid
 parent_id         =   1,   1,
 parent_grid_ratio =   1,   3,
 i_parent_start    =   1,  31,
 j_parent_start    =   1,  17,
 s_we              =   1,   1,
 e_we              =  74, 112,
 s_sn              =   1,   1,
 e_sn              =  61,  97,
 geog_data_res     = '10m','2m',
 dx = 30000,
 dy = 30000,
 map_proj = 'lambert',
 ref_lat   = 32.0,
 ref_lon   = 50.0,
 truelat1  =  32.0,
 truelat2  =  32.0,
 stand_lon = 50.,
 geog_data_path = '/home/mmm/wrf/data/WPS_GEOG/'
/
&ungrib
 out_format = 'WPS',
 prefix     = 'FILE'
/
&metgrid
fg_name                      = 'FILE',
io_form_metgrid              = 2, 
/

اطلاعات و توضیح بیشتر در مورد متغیرهای تعریف شده در namelist در نسخه‌های راهنمای کاربری مدل WRF و همچنین در وب‌گاه مدل به آدرس http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V3.1/users_guide_chap3.htm#_Description_of_the_1 در دسترس می‌باشد.

پس از اعمال و ذخیره تغییرات مورد نظر، با اجرای دستور زیر، برنامه geogrid کار خود را شروع می‌کند:

> ./geogrid.exe

در صورت عدم وجود هرگونه اشکال، پیغام زیر مبنی بر موفقیت آمیز بودن اجرا ظاهر می‌شود:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! Successful completion of geogrid.         !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پس از آن تعداد N فایل‌ با نامی شبیه geo_em.d0N.nc (مثلاً : geo_em.d01.nc و/یا geo_em.d02.nc) در زیر شاخه WPS ظاهر می‌شوند که N در اینجا شماره شبکه درخواست شده در بخش max_dom از namelist می‌باشد.

اجرای ungrib

داده‌های ورودی مورد نیاز برای شروع انتگرال گیری را می‌توان از به صورت رایگان از وب‌گاه مدل به آدرس http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/free_data.html دریافت نمود.این داده‌ها با فرمت GRIB هستند و کار برنامه ungrib خارج نمودن این داده‌ها از این فرمت می‌باشد.

پیش از اجرای ungrib می‌بایست دو کار انجام شود.

  1. آماده سازی جدول متغیرهای مربوط به داده‌های هواشناسی ورودی که در‌واقع خروجی یک مدل GFS هستند، با اجرای دستور زیر:

    > ln -s ungrib/Variable_Tables/Vtable.GFS Vtable
  2. با استفاده از دستور زیر، لینکی میان داده‌های هواشناسی ورودی و محلی که برنامه ungrib اجرا می‌شود و به نشانی این داده‌ها برای خواندن آن‌ها نیاز دارد، بر قرار می‌شود:

    > ./link_grib.csh /home/mmm/wrf/data/gfs/gfs*

در‌واقع نشانی ذکر شده در بالا مکانی است که داده‌ها ذخیره شده‌اند و بسته به کاربر می‌تواند متفاوت باشد. برای اینکه پیوند برای تمامی داده‌ها برقرار باشد و نیاز نباشد برای هر فایل داده‌ای به صورت جدگانه دستور فوق استفاده شود، بخش مشترک نام فایل داده‌ها نوشته شده و برای بخش غیر مشترک از * استفاده شده‌است.

پس از انجام عملیات فوق، برنامه ungrib با دستور زیر اجرا می‌شود:

> ./ungrib.exe

در پایان اجرا، چنانچه مشکلی به وجود نیامده باشد پیغام زیر نمایش داده می‌شود:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!  Successful completion of ungrib.         !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و در زیرشاخه WPS باید فایل‌هایی با نام FILE:YYYY-MM-DD_HH (مثلاً : FILE:2008-03-24_12 ) که تعداد آن‌ها برابر با تعداد فایل داده‌های هواشناسی لینک شده است باید به وجود آمده باشد.

اجرای metgrid

برنامه metgrid کار درونیابی داده‌های خروجی از اجرای ungrib بر روی نقاط شبکه تعریف شده توسط برنامه geogrid را انجام می‌دهد. و بدین صورت شرایط اولیه برای انتگرال گیری توسط مدل WRF فراهم می‌شود. برای این منظور کافی است دستور زیر اجرا شود:

> ./metgrid.exe

پس از اجرای بدون اشکال برنامه، پیغام موفقیت آمیز بودن آن چاپ می‌شود:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!  Successful completion of metgrid.        !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هم‌اکنون داده‌هایی با نامی شبیه met_em.d0N.YYYY-MM-DD_HH:mm:ss.nc (مثلاً : met_em.d01.2008-03-24_12:00:00.nc) در زیرشاخه WPS ساخته شده‌اند. خروجی نهایی WPS فرمت Netcdf داشته و ورودی مدل WRF محسوب می‌شوند. بنابراین لازم است پس از ساخته شدن به زیرشاخه run واقع در شاخه اصلی WRF منتقل شوند. از آنجا که برنامه WPS و مدل WRF باید در یک زیر شاخه قرار داشته باشند می‌توان بادستور زیر فایل‌های met را به محل مورد نظر منتقل کرد:

> cp met_em.d* ../WRFV3/run

WPS

پاسخ‌ها

تصویر nooshin64

سلام و خسته نباشید

با تشکر از سایت خوبتان

صفحات سایتی که ارجاع داده شده، باز نمی شوند. ممکن است بررسی کنید؟

ممنونم

مثل زیر:

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/free_data.html