برای خواندن داده‌هایی از نوع grib1 با برنامه گردس لازم است به روش زیر عمل کنید:

گام اول :باید برنامه گردس را بر روی توزیع خود نصب کنید (با استفاده از مدیر بسته‌ها یا دانلود مستقیم از http://grads.iges.org/grads/downloads.html و نصب دستی)

گام دوم: دانلود برنامه grib2ctl از مسیر زیر و ذخیره آن با نام grib2ctl.pl  که با perl اجرا می‌شود: ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/wgrib.scripts/grib2ctl.pl

گام سوم: دانلود برنامه wgrib تحت زبان برنامه نویسی C از مسیر زیر: ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/wgrib/wgrib.c

(بهتر است دو لینک زیر را با استفاده از firefox و نه chrome باز کنید)

متن برنامه را با نام wgrib.c ذخبره کرده و در مسیر جاری دستور زیر را در ترمینال وارد کنید:

 gcc wgrib.c -o wgrib

با این دستور فایل object به نام wgrib ساخته می شود. این فایل باینری را با دستور زیر به مسیر /usr/local/bin برای اجرا منتقل میکنیم:

sudo cp wgrib /usr/local/bin/

گام چهارم: حال فایل grib2ctl.pl را باز کنید:

در برنامه خطی را که شامل نوشته زیر است پیدا کنید:

wgrib=’wgrib';

و آنرا به شکل زیر تغییر داده و ذخیره کنید:

wgrib=’/usr/local/bin/wgrib';

حال با دستور زیر آنرا اجرایی کنید:

chmod 755 grib2ctl.pl

حال فایل اجرایی را به /usr/local/bin/ منتقل کنید:

sudo cp grib2ctl.pl /usr/local/bin/

هم اکنون برنامه grib2ctl از طریق ترمینال برای ایجاد فایل کنترلی ctl از فایل گریب قابل دسترسی است. برنامه gribmap نیز با گردس نصب شده است و فایل idx را تولید می‌کند.

با دو دستور زیر میتوانید این دو برنامه را به کار ببرید:

grib2ctl.pl grib_file >grib_file.ctl
gribmap -i grib_file.ctl -0

 در اینجا آپشن 0 در نظر گرفته شده است(analysis). برای آگاهی به سایر گزینه‌ها به لینک زیر بروید: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/grib2ctl.html

پس از اجرای گردس در ترمینال، فایل کنترلی را به صورت زیر فراخوانی کنید:

ga-> open grib_file.ctl

با دستور زیر متغیرهای موجود در فایل گریب قابل رویت است:

ga-> q file

---------

منبع:

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/grib2ctl.html

http://tuxcoder.wordpress.com/2011/04/11/how-to-install-grib2ctl-pl-and-...