برای خواندن داده‌هایی از نوع grib2 با برنامه گردس لازم است به روش زیر عمل کنید:

گام اول :باید برنامه گردس را بر روی توزیع خود نصب کنید (با استفاده از مدیر بسته‌ها یا دانلود مستقیم از http://grads.iges.org/grads/downloads.html و نصب دستی)

گام دوم: دانلود برنامه g2ctl از مسیر زیر و ذخیره آن با نام g2ctl.pl  که با perl اجرا می‌شود: ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/g2ctl/g2ctl

گام سوم: دانلود بسته wgrib2 از مسیر زیر:

http://www.ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/wgrib2/wgrib2.tgz

بعد از دانلود بسته، آنرا یا به وسیله  "GUI "Extract here یا با دستور

tar -zxvf wgrib2.tgz

یا دستور

gunzip -c wgrib2.tgz | tar xvf -

استخراج کنید. به این طریق پوشه‌ای به نام grib2 ایجاد خواهد شد. این پوشه باید به مسیر /usr/bin منتقل شود:

sudo mv grib2 /usr/bin/

حال به آن دایرکتوری بروید:

 cd /usr/bin/grib2

و با دستور زیر، برنامه را نصب کنید:

 sudo make

هم اکنون فایل اجرایی wgrib2 در مسیر ” /usr/bin/grib2/wgrib2/wgrib2 “ قرار دارد.

گام چهارم: در فایل g2ctl.pl باید عبارت wgrib2=’wgrib2′ را به wgrib2=’/usr/bin/grib2/wgrib2/wgrib2′ تغییر داده و پس از ذخیره، با دستور زیر آنرا اجرایی کنید:

chmod 755 g2ctl.pl

حال فایل اجرایی را به /usr/local/bin/ منتقل کنید:

sudo cp g2ctl.pl  /usr/local/bin/

هم اکنون برنامه g2ctl از طریق ترمینال برای ایجاد فایل کنترلی ctl از فایل گریب2 قابل دسترسی است. برنامه gribmap نیز با گردس نصب شده است و فایل idx را تولید می‌کند.

با دو دستور زیر می‌توانید به این دو برنامه دسترسی پیدا کنید:

 g2ctl.pl -0 grib2_file >grib2_file.ctl
gribmap -0 -i grib2_file.ctl

 در اینجا آپشن 0 در نظر گرفته شده است(analysis). برای آگاهی به سایر گزینه‌ها به لینک زیر بروید: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/g2ctl.html

پس از اجرای گردس در ترمینال، فایل کنترلی را به صورت زیر فراخوانی کنید:

ga-> open grib2_file.ctl

با دستور زیر متغیرهای موجود در فایل گریب قابل رویت است:

ga-> q file