برای نمایش داده‌های خروجی مدل WRF از نرم افزارهای متعددی می‌توان استفاده نمود. یکی از ساده‌ترین نرم‌افزارها GrADS می‌باشد. اما قبل از آن لازم است خروجی مدل که به فرمت netcdf است به داده‌های باینری قابل استفاده برای نرم‌افزار گردس تبدیل شود. یکی از برنامه‌های پس‌پردازشگر (Post prossessing) ، برنامه ARWpost می‌باشد. برای اجرای آن نیاز است namelist.ARWpost واقع در زیرشاخه ARWpost ویرایش شود. تاریخ شروع و پایان و گام زمانی مطابق با namelist برنامه‌های WRF و WPS باید باشد. در بخش output_root_name قسمت سبز رنگ نام فایل خروجی است. خروجی اجرای این برنامه شامل یک فایل داده‌ای باینری و یک فایل کنترلی برای گردس بوده و تمام متغیرهای خروجی WRF را برمی‌گرداند. قسمت fields که با رنگ زرد مشخص شده متغیرهای دیگری را به خروجی اضافه می‌کند که در قسمت نارنجی تمام متغیرهای قابل محاسبه ذکر شده‌اند و کافی است به این قسمت اضافه شود. توضیحات بیشتر درباره پارامترهای مورد استفاده در namelist در راهنمای کاربری آن موجود می‌باشد http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/graphics/ARWpost/ARWpost.htm

&datetime
 start_date = '2000-01-24_12:00:00',
 end_date   = '2000-01-25_00:00:00',
 interval_seconds = 21600,
 tacc = 0,
 debug_level = 0,
/

&io
 io_form_input  = 2,
 input_root_name = '/home/mmm/wrf/WRFV3/run/wrfout_d01_2000-01-24_12:00:00'
 output_root_name = '/home/mmm/wrf/grads/test'
 plot = 'all_list'
 fields = 'height,pressure,tk,tc'
 output_type = 'grads'
 mercator_defs = .true.
/
 split_output = .true.
 frames_per_outfile = 2

 output_type = 'grads'
 output_type = 'v5d'

 plot = 'all'
 plot = 'list' 
 plot = 'all_list'
! Below is a list of all available diagnostics
 fields = 'height,geopt,theta,tc,tk,td,td2,rh,rh2,umet,vmet,pressure,u10m,v10m,wdir,wspd,wd10,ws10,slp,mcape,mcin,lcl,lfc,cape,cin,dbz,max_dbz,clfr'
 

&interp
 interp_method = 0,
 interp_levels = 1000.,950.,900.,850.,800.,750.,700.,650.,600.,550.,500.,450.,400.,350.,300.,250.,200.,150.,100.,
/
extrapolate = .true.

 interp_method = -1,     ! 0 is model levels, -1 is nice height levels, 1 is user specified pressure/height

 interp_levels = 1000.,950.,900.,850.,800.,750.,700.,650.,600.,550.,500.,450.,400.,350.,300.,250.,200.,150.,100.,
 interp_levels = 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0,

 

تگ: