سلام

من مدل ورف کم را برای حالت گردوغبار بدون داده گسیل اضافی برای سه ساعت اجرا کرده ام. اما در خروجی غلظت ذرات یا PM10 را نشان نداده و می گوید که غلظت همه صفر است. چطور میتوان غلظت ذرات را مشاهده کرد؟

با تشکر

ی., 12/03/2017 - 13:59
تصویر moje.am

سلام

من تجربه اجرای مدل ورف کم ندارم اما چنین اتفاقاتی معمولا زمانی رخ می‌دهد که مشکلی در اجرا وجود داشته است. لازم است یک سری مسایل را مجددا بررسی کنید:

۱- برای سه ساعت اجرای مدل، چند ساعت اسپین آپ در نظر گرفته‌اید؟ (توضیح: اسپین‌آپ بخشی از زمان اجراست که مدل هنوز به پایداری نرسیده است و بسته به نوع پدیده از حداقل ۱۲ ساعت تا چند ماه متغیر است و در این مدت خروجی مدل قابل استفاده نیست)

۲- همه داده‌های ورودی و شرایط اولیه را کنترل کرده‌اید؟ ممکن است برای اجرا داده‌ای از قلم افتاده باشد.

۳- آیا طرحواره‌های فیزیک و شیمی را به درستی انتخاب کرده‌اید؟ ممکن است دو طرحواره متناقض استفاده شده باشد و منجر به نتیجه غلط شود.

موفق باشید
 

تصویر nahid

با عرض سلام

از پاسخ شما بسیار سپاسگزارم.

زمان اسپین آپ را بررسی نکرده ام. از کجا میتوان به زمان اسپین آپ پی برد؟ این زمان در نیملیست قابل تنظیم است؟

داده های ورودی و خروجی درست بکار رفته است. شاید سه ساعت زمان کمی است. می بایست برای زمان بیشتری مدل را اجرا کنم. در صورت اجرای مدل نتیجه را گزارش خواهم داد.

با سپاس فراوان

تصویر moje.am

سلام.
زمان اسپین‌آپ برای پدیده‌های مختلف، متفاوت است.در مقاله‌هایی که تا بحال برای پیشینه تحقیق خود مطالعه کرده اید و شامل شبیه‌سازی عددی هستند حتما در این مورد صحبت شده است که تا چه اندازه زمان برای اسپین‌آپ در نظر گرفته‌اند.
تنظیمی در نیملیست برای آن وجود ندارد، بلکه باید به گونه ای دیگر انجام شود. مثلا لازم است ۱۲ ساعت اسپین‌آپ داشته باشید و پدیده مورد نظر شما برای شبیه‌سازی در زمان ۰۰ روز ۴ ژانویه ۲۰۱۶ اتفاق افتاده. پس باید داده‌هایتان را از ساعت ۱۲ روز ۳ ژانویه دانلود کنید(۱۲ ساعت قبل) و تنظیمات نیملیست را از این زمان انجام دهید. بعد از اتمام اجرا، ۱۲ ساعت اول (تا ۰۰ روز ۴) که مدل نیاز دارد تا به پایداری برسد قابل استفاده نیست و نتیجه اش در نظر گرفته نمیشود. این کار تنظیم اسپین‌آپ است. بنابراین تنها با ۳ ساعت اجرای مدل نباید انتظار نتیجه درست داشته باشید.
موفق باشید

تصویر nahid

با سلام

من مدل را برای 48 ساعت اجرا کردم. اما همچنان خروجی مدل برای PM10 صفر بود.

من مدل با شرایط زیر اجرا کردم. لطفا اگر اشتباهی در کار من وجود دارد تذکر دهید. متشکرم

-کامپایل WPS با دربر گرفتن داده های EROD و CLARFRAC و  SANDFRAC 

-تنظیم نیملیست با مشخصات زیر برای اجرای مدل ورف-کم تنها برای گردوغبار

 &time_control
 run_days              = 0,
 run_hours              = 48,
 run_minutes             = 0,
 run_seconds             = 0,
 start_year             = 2016, 2016, 2000,
 start_month             = 06,  06,  01,
 start_day              = 15,  15,  24,
 start_hour             = 00,  00,  12,
 start_minute            = 00,  00,  00,
 start_second            = 00,  00,  00,
 end_year              = 2016, 2016, 2000,
 end_month              = 06,  06,  01,
 end_day               = 17,  17,  25,
 end_hour              = 00,  00,  12,
 end_minute             = 00,  00,  00,
 end_second             = 00,  00,  00,
 interval_seconds          = 10800,
 input_from_file           = .true.,.true.,.false.,
 history_interval          = 60, 60,  60,
 frames_per_outfile         = 72, 1000, 1000,
 restart               = .false.,
 restart_interval          = 864000,
 io_form_history           = 2
 io_form_restart           = 2
 io_form_input            = 2
 io_form_boundary          = 2
 auxinput1_inname          = "met_em.d<domain>.<date>"
 debug_level             = 00
 /

 &domains
 time_step              = 300,
 time_step_fract_num         = 0,
 time_step_fract_den         = 1,
 max_dom               = 1,
 s_we                = 1,   1,   1,
 e_we                =121,  112,  94,
 s_sn                = 1,   1,   1,
 e_sn                = 61,  97,  91,
 s_vert               = 1,   1,   1,
 e_vert               = 41,  28,  28,
 num_metgrid_levels         = 32
 dx                 = 60000, 3333, 1111,
 dy                 = 60000, 3333, 1111,
 grid_id               = 1,   2,   3,
 parent_id              = 0,   1,   2,
 i_parent_start           = 0,   30,  30,
 j_parent_start           = 0,   20,  30,
 parent_grid_ratio          = 1,   3,   3,
 parent_time_step_ratio       = 1,   3,   3,
 feedback              = 1,
 smooth_option            = 0
 p_top_requested           = 5000
 zap_close_levels          = 50
 interp_type             = 1
 t_extrap_type            = 2
 force_sfc_in_vinterp        = 0
 use_levels_below_ground       = .true.
 use_surface             = .true.
 lagrange_order           = 1
 sfcp_to_sfcp            = .true.,
 /


 &physics
 mp_physics             = 4,   2,   2,
 progn                = 0,
 ra_lw_physics            = 1,   1,   1,
 ra_sw_physics            = 2,   1,   1,
 radt                = 30,  10,  10,
 sf_sfclay_physics          = 1,   1,   1,
 sf_surface_physics         = 2,   2,   2,
 bl_pbl_physics           = 1,   1,   1,
 bldt                = 1,   0,   0,
 cu_physics             = 5,   5,   0,
 cu_diag               = 1,   0,   0,
 cudt                = 1,   1,   5,
 ishallow              = 0,
 isfflx               = 1,
 ifsnow               = 1,
 icloud               = 1,
 surface_input_source        = 1,
 num_soil_layers           = 4,
 sf_urban_physics          = 0,
 mp_zero_out             = 2,
 mp_zero_out_thresh         = 1.e-8,
 maxiens               = 1,
 maxens               = 3,
 maxens2               = 3,
 maxens3               = 16,
 ensdim               = 144,
 cu_rad_feedback           = .true.,
 /

 &fdda
 /

 &dfi_control
 /

 &dynamics
 rk_ord               = 3,
 w_damping              = 1,
 diff_opt              = 1,
 km_opt               = 4,
 base_temp              = 290.
 damp_opt              = 0,
 zdamp                = 5000., 5000., 5000.,
 dampcoef              = 0.01,  0.01,  0.01
 diff_6th_opt            = 0,
 diff_6th_factor           = 0.12,
 khdif                = 0,   0,   0,
 kvdif                = 0,   0,   0,
 non_hydrostatic           = .true., .true., .true.,
 moist_adv_opt            = 2,   0,    0,
 scalar_adv_opt           = 2,   0,    0,
 chem_adv_opt            = 2,   0,    0,
 tke_adv_opt             = 2,   0,    0,
 time_step_sound           = 4,   4,   4,
 h_mom_adv_order           = 5,   5,   5,
 v_mom_adv_order           = 3,   3,   3,
 h_sca_adv_order           = 5,   5,   5,
 v_sca_adv_order           = 3,   3,   3,
 /

 &bdy_control
 spec_bdy_width           = 5,
 spec_zone              = 1,
 relax_zone             = 4,
 specified              = .true., .false.,.false.,
 nested               = .false., .true., .true.,
 /

 &grib2
 /

 &namelist_quilt
 nio_tasks_per_group = 0,
 nio_groups = 1,
 /

 &chem
 kemit                = 40,
 chem_opt              = 401,
 bioemdt               = 0,
 photdt               = 0,
 chemdt               = 0,
 io_style_emissions         = 1, 
 emiss_opt              = 0,     3,
 chem_in_opt             = 0,     0,
 phot_opt              = 0,     0,
 gas_drydep_opt           = 0,     1, 
 aer_drydep_opt           = 0,     1, 
 bio_emiss_opt            = 0,     0,
 dust_opt              = 1,
 dmsemis_opt             = 0,
 seas_opt              = 0,
 gas_bc_opt             = 0,     0,
 gas_ic_opt             = 0,     0,
 aer_bc_opt             = 0,     0,
 aer_ic_opt             = 0,     0,
 gaschem_onoff            = 0,     0,
 aerchem_onoff            = 0,     0,
 wetscav_onoff            = 0,     0,
 cldchem_onoff            = 0,     0,
 vertmix_onoff            = 1,     0,
 chem_conv_tr            = 1,     0,
 biomass_burn_opt          = 0,     0,
 plumerisefire_frq          = 30,     0,
 have_bcs_chem            = .false., .false., .false.,
 aer_ra_feedback           = 0,
 aer_op_opt             = 0,
 opt_pars_out            = 0,
 diagnostic_chem           = 0,
 /

 /

real.exe و wrf.exe بدرستی اجرا می شود. و فایل های خروجی ایجاد می گردد.

اما برای  خروجی PM10 نشان داده نمی شود.

در نیملیست من dust_opt را ۱ انتخاب کرده ام. که در راهنمای برنامه مربوط به طرحواره GOCART است. آیا برای استفاده از این طرحواره داده خاصی می بایست اضافه شود؟

با سپاس فراوان

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .