تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 مورداجرای wrf+./real.exe

با سلام

من در اجرای ./real.exe با خطای زیر مواجه شدم.

FATAL CALLED ---------------
FATAL CALLED FROM FILE:  <stdin>  LINE:     741
Mismatch between namelist and global attribute NUM_METGRID_SOIL_LEVELS

البته قبل از اجرای ungrib.exe/. دو کار زیر رو انجام دادم.

ln -s ungrib/Vtable_Tables/Vtable.GFS Vtable

و

*/link_grib.csh /home/....../WPS/data/fnl/.

برای اجرا از داده های fnl  استفاده کردم.

ممنون میشم کمک کنید.