تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردخطا در namelist

با سلام و عرض تشکر 

حین اجرای 

./real.exe

 برای WRF-CHEM، به این ارور رسیدم: