تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردپیش‌پردازش داده‌ها (WPS)

برای اجرای مدل با داده‌های واقعی نیاز است در ابتدا شرایط اولیه برای انجام انتگرال گیری توسط مدل WRF، با استفاده از برنامه‌های ساخته شده در بسته (WRF Preprossessing System) تهیه شوند که در ادامه توضیح داده می‌شود:

WPS