تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردgrib

سلام.

من wrf را با grib خروجی گرفتم

بعد که دستور :

 g2ctl.pl -0 grib2_file >grib2_file.ctl

een miad :

 

(gedit:32360): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: The connection is closed

(gedit:32360): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: The connection is closed