تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردwrf-chem GOCART

سلام

من مدل ورف کم wrf-chem را بدون اضافه کردن داده انتشار اضافی (Emission input files) که تنها گردوغبار را شبیه سازی می کند اجرا کردم.

اما در خروجی غلظت ذرات PM10  را محاسبه نمی کند.

در نیملسیت من از طرحواره GOCART برای گردوغبار استفاده کرده ام. آیا این طرحواره نیاز به اضافه کردن داده انتشار با برنامه prep_chem_sources دارد؟

با تشکر